Sari la conținut

Regulamentul de ordine interioară

Acest Regulament a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Director al Clubului Sportiv Tonic București nr. Din data de 00/00/2022 şi va fi aplicat imediat.

Dispoziţiile sale sunt valabile până la adoptarea unui nou Regulament.

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
Dispoziții generale

Prezentul Regulament de Ordine Interioară cuprinde reguli şi norme de conduită necesare pentru buna desfăşurare a activităţii interne a Clubului Sportiv Tonic Bucureşti. Face referire la activitatea sportivilor, a părinţilor şi a colectivului tehnic, și cuprinde dispoziţii cu privire la:

 1. drepturile şi obligaţiile salariaţilor (antrenori, profesori de educație fizică și instructori sportivi) și angajatorului (clubul);
 2. obligațiile sportivilor și ale părinților;
 3. răspunderea disciplinară și sancțiunile;
 4. răspunderea patrimonială;
 5. reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii;
 6. protecția, igiena și securitatea în muncă;
 7. prevederi de etică pentru sportivi;
 8. promovarea și obligațiile sportivilor grupelor de performanță;

Prezentul regulament se completează cu regulamentele interne ale Federațiilor Sportive de specialitate.

În conformitate cu prevederile Statutului Clubului Sportiv Tonic București, dispozițiile prezentului Regulament de Ordine Interioară se aplică tuturor membrilor clubului, salariaților și părinţilor, indiferent de funcția ocupată, în cadrul acestuia sau în afara lui, și au obligaţia să desfăşoare o activitate care să se situeze la cel mai înalt nivel pentru îndeplinirea obiectivelor clubului.

În scopul întăririi disciplinei în cadrul clubului membrii și salariaţii răspund direct, indiferent de funcţia ocupată, de exercitarea întocmai a atribuţiilor ce le revin conform contractului semnat cu acesta. Regulamentul de Ordine Interioară se aplică la sediul clubului, în incinta bazelor sportive unde îşi desfăşoară activitatea, precum şi în afara acestora.

Respectarea principiului nediscriminării şi înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii este o condiţie esenţială în organizarea şi desfăşurarea activităţii sportive ale Clubul Sportiv Tonic București.

Prezentul Regulament de Ordine Interioară cuprinde reguli şi norme de conduită necesare pentru buna desfăşurare a activităţii interne a Clubului Sportiv Tonic Bucureşti. Face referire la activitatea sportivilor, a părinţilor şi a colectivului tehnic, și cuprinde dispoziţii cu privire la:

 1. drepturile şi obligaţiile salariaţilor (antrenori, profesori de educație fizică și instructori sportivi) și angajatorului (clubul);
 2. obligațiile sportivilor și ale părinților;
 3. răspunderea disciplinară și sancțiunile;
 4. răspunderea patrimonială;
 5. reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii;
 6. protecția, igiena și securitatea în muncă;
 7. prevederi de etică pentru sportivi;
 8. promovarea și obligațiile sportivilor grupelor de performanță;

Prezentul regulament se completează cu regulamentele interne ale Federațiilor Sportive de specialitate.

În conformitate cu prevederile Statutului Clubului Sportiv Tonic București, dispozițiile prezentului Regulament de Ordine Interioară se aplică tuturor membrilor clubului, salariaților și părinţilor, indiferent de funcția ocupată, în cadrul acestuia sau în afara lui, și au obligaţia să desfăşoare o activitate care să se situeze la cel mai înalt nivel pentru îndeplinirea obiectivelor clubului.

În scopul întăririi disciplinei în cadrul clubului membrii și salariaţii răspund direct, indiferent de funcţia ocupată, de exercitarea întocmai a atribuţiilor ce le revin conform contractului semnat cu acesta. Regulamentul de Ordine Interioară se aplică la sediul clubului, în incinta bazelor sportive unde îşi desfăşoară activitatea, precum şi în afara acestora.

Respectarea principiului nediscriminării şi înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii este o condiţie esenţială în organizarea şi desfăşurarea activităţii sportive ale Clubul Sportiv Tonic București.

Închide!
Capitolul I
Drepturi și obligații

Art.1 DREPTURILE SALARIAŢILOR

 • Salariatul are următoarele drepturi:
 1. dreptul la salarizare corespunzătoare pentru munca depusă, în acord cu prevederile contractuale;
 2. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
 3. dreptul la concediu de odihnă anual;
 4. dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
 5. dreptul la demnitate în muncă;
 6. dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
 7. dreptul la formare şi perfecţionare profesională;
 8. dreptul la informare şi consultare;
 9. dreptul la negociere individuală;
 10. dreptul la protecția datelor cu caracter personal.

Art.2 OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR

 • Salariatului (antrenor, profesor de educație fizică sau instructor sportiv) îi revin următoarele obligaţii:
 1. să respecte prevederile cuprinse în Statut, Regulamentul de Ordine Interioară al clubului şi în contractul semnat de acesta;
 2. să îndeplinească deontologic și calitativ atribuţiile ce îi revin conform contractului;
 3. să fie loial clubului în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi în activităţile desfăşurate în afara acestora;
 4. să dea dovadă de respect şi bună-credinţă în raporturile cu clubul şi cu ceilalţi salariaţi;
 5. să nu recurgă la atitudini şi demersuri de hărţuire şi/sau calomnie;
 6. să îşi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii clubului;
 7. să respecte cu stricteţe programele de pregătire şi antrenament ale jucătorilor, să dea dovadă de exigenţă şi intransigenţă cu jucătorii care nu se supun programului stabilit, comit abateri şi nu respectă Statutul şi Regulamentul de Ordine Interioară ale clubului;
 8. antrenorului echipei reprezentative îi revine obligaţia de a se ocupa permanent de depistarea, selecţia, pregătirea şi promovarea tinerelor talente, pentru construirea și pregătirea acesteia, capabilă să realizeze obiectivele de performanţă propuse şi aprobate de Consiliul Director al clubului;
 9. să întocmească programele de pregătire, să solicite aprobarea lor, să le pună în aplicare şi să urmărească cu perseverenţă îndeplinirea obiectivelor de performanţă;
 10. să participe în mod obligatoriu la toate cursurile de perfecţionare şi specializare organizate de Federațiile sportive de specialitate;
 11. să nu solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, daruri sau alte avantaje, decât cele stipulate în contractual semnat cu clubul;
 12. să anunţe conducerea clubului în situaţia în care, din motive obiective ori din cauza îmbolnăvirii, absentează de la serviciu, cu cel puțin 12 de ore înainte;
 13. să se prezinte în ţinută decentă, iar antrenorii echipei reprezentative în echipamentul furnizat de club;
 14. să nu utilizeze timpul de lucru în scopuri personale;
 15. să aducă la cunoştinţă conducerii clubului orice abatere de la prevederile Statutului și a prezentului Regulament de Ordine Interioară săvârşită de sportivii clubului sau de părinți.

Art.3 DREPTURILE ANGAJATORULUI

 • Clubului Sportiv Tonic Bucureşti, din postura sa de angajator, are următoarele drepturi:
 1. să stabilească organizarea şi regulile de funcţionare ale clubului;
 2. să stabilească schema de personal a clubului;
 3. să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în baza contractului semnat cu acesta;
 4. să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariaţi, sub rezerva legalităţii lor;
 5. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire, de către salariaţi, a sarcinilor de serviciu;
 6. să constate săvârşirea abaterilor disciplinare, inclusiv a atitudinilor şi demersurilor de hărţuire şi/sau calomnie şi să aplice sancţiuni corespunzătoare, potrivit Statutului și prezentului Regulament de Ordine Interioară.

Art.4 OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI

 • Angajatorului îi revin următoarele obligaţii:
 1. să îşi desfăşoare activitatea în baza unui sistem de conducere coerent, modern şi eficient, bazat pe comunicarea permanentă cu salariații, sportivii şi părinţii;
 2. asigură condiţiile de protecţie a muncii, de respectare a normelor igienico-sanitare şi de efectuare a controlului medical periodic şi operativ pentru toţi sportivii echipelor de performanță;
 3. în scopul respectării principiului nediscriminării şi înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii, clubul interzice orice comportament ce ar avea un asemenea efect pentru sportivi, precum şi orice comportament care ar avea ca efect defavorizarea sau supunerea la un tratament degradant sau injust a unei persone sau a unui grup de persoane;
 4. să acorde salariaţilor, toate drepturile ce decurg din contract şi din prezentul Regulament de Ordine Interioară;
 5. să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
 6. să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;
 7. să asigure un climat judicios, corect, demn şi plăc
 • În vederea bunei desfăşurări a activităţii, clubul se obligă:
 1. ca instruirea sportivă, în forme organizate, să fie asigurată numai de persoane atestate în domeniu prin diplome sau certificate recunoscute, în condițiile legii. Persoanele atestate pot fi: profesori de educație fizică și sport, antrenori, preparatori fizici, kinetoterapeuți sau instructori sportivi;
 2. să pună la dispoziţia salariaţilor spaţiu de lucru cu dotări, mijloace materiale şi de lucru necesare asigurării unor condiţii corespunzătoare de antrenament pentru atingerea standardelor de performanţă cerute, îndeplinirii sarcinilor ce-i revin fiecăruia;
 3. să asigure condiţiile necesare pentru desfăşurarea normală a procesului de selecţie, pregătire şi participare la competiţii, precum şi pentru respectarea disciplinei;
 4. să urmărească periodic modul în care salariații, antrenori și profesori de educație fizică, își desfășoară activitatea, în raport de cerinţele şi specificul fiecărei activităţi;
 5. să sprijine şi să stimuleze iniţiativa şi capacitatea profesională a salariaţilor.
Închide!
Capitolul II
Obligațiile sportivilor și părinților

Art.5 Obligațiile sportivilor

 • Obligații generale:
  1. să dea dovadă de respect și bună credință în raport cu antrenorii, colegii şi celelalte persoane implicate în fenomen;
  2. să aibă grijă de echipamentul din dotare şi de accesoriile sportive folosite în antrenamente;
  3. să ducă o viaţă sportivă corespunzătoare, să se pregătească la capacitate maximă la antrenamente, cât şi la şcoală;
  4. să respecte sarcinile colectivului tehnic privind normele de sănătate, aspectul vestimentar şi obligaţiile colective, propice performanței sportive;
  5. să participe la antrenamentele săptămânale şi la meciuri;
  6. să nu critice deciziile antrenorului și ale clubului;
  7. să aibă conduită demnă, față de arbitri, adversari și publicul spectator;
  8. să nu consume alcool, să nu fumeze sau să consume substanțe interzise;
  9. să anunţe antrenorul în cazul în care nu ajung la antrenament sau la meci cu o zi înainte pentru a-i da posibilitatea antrenorului să găsească soluţii optime în timp util;
  10. în cazuri neprevăzute, copiii se pot învoi aducând la cunoştinţă membrilor colectivului tehnic, prezentând adeverinţă medicală de la medicul de familie;
  11. absenţa nemotivata a jucătorului mai mult de 2 săptămâni de la antrenamente conduce la excluderea acestuia;
  12. să nu aibă manifestări ce aduc prejudicii imaginii clubului;
  13. să respecte toate regulile antidoping conform legilor în vigoare;
  14. să nu joace la pariuri sportive legate de sportul pe care-l practică.

 

 • Obligații collective:
 1. antrenorul are responsabilitatea de a alege căpitanul de echipă;
 2. sarcinile căpitanului sunt:
 • de a fi un exemplu pentru toţi coechipierii şi de a oferi sprijin moral întregii echipe;
 • să facă legătura între colegi şi colectivul tehnic, fiind atent la comportamentul echipei, modul de pregătire şi atitudinea coechipierilor pe teren.
 • Obligații la antrenament
  1. prezenţa la locul stabilit pentru desfăşurarea antrenamentelor va fi cu 15 min. înainte de ora stabilită şi cu echipament adecvat, pregătiți pentru anrenament. Respectarea programului de antrenament şi refacere sunt obligatorii;
  2. motivele de indisponibilitate parţială sau totală vor fi comunicate colectivului tehnic înainte de începerea antrenamentului pentru aplicarea măsurilor corespunzătoare (individualizare, reducerea nivelului efortului, întreruperea temporară a pregătirii);
  3. în timpul antrenamentelor se vor efectua întocmai exerciţiile stabilite de colectivul tehnic, nefiind permise discuţii contradictorii sau lipsa colaborării din partea sportivilor/elor.
  4. Să nu folosească telefoanele mobile în sala de antrenament.
 • Obligații în cantonament
  1. să respecte programul de cazare şi de masă, atât în timpul cantonamentelor cât şi în deplasările diferitelor acţiuni ale clubului;
  2. este interzis consumul de alimente, medicamente, suplimente ori susținătoare de efort, în afara celor puse la dispoziție, fără acordul colectivului tehnic;
  3. pe durata convocării le este interzisă părăsirea locului de desfășurare al cantonamentului fără aprobarea colectivului tehnic;
  4. sportivii accidentați sau bolnavi sunt obligați să consulte medicul desemnat de către club şi, sub al cărui control, să efectueze tratamentul prescris;
  5. să mențină ordinea și curățenia în camere și în sala de antrenament sau de joc;
  6. este interzis accesul persoanelor străine (părinți, frați, rude, prieteni) în spațiul de cazare pe toată perioada cantonamentului și a competiției;
  7. să nu folosească telefoanele mobile în timpul mesei, în sala de antrenament și de joc și după ora de stingere stabilită de colectivul tehnic.
 • Obligații la competiție
  1. Întrega echipă se va încadra în programul stabilit de colectivul tehnic, cu înştiinţarea conducerii clubului;
  2. este interzisă practicarea oricăror activități care să le pericliteze intergritatea fizică;
  3. părăsirea echipei fără acordul colectivului tehnic este strict interzisă, indiferent de situaţie;
  4. deplasările vor fi efectuate numai de sportivii nominalizați de către colectivul tehnic prin întocmirea unui Referat de necesitate aprobat de către conducerea clubului;
  5. în timpul jocurilor oficiale sau neoficiale, preocuparea fiecărui sportiv va fi de aplicare a tuturor cunoștințelor dobândite pentru obţinerea unui rezultat favorabil;
  6. pentru orice alte abateri si atitudini care contravin interesului echipei, altele decat cele consemnate in prezentul R.O.I., conducerea clubului are dreptul de a lua măsuri de ordin disciplinar conform regulamentelor în vigoare.
 • Obligațiile sportivilor vor fi aduse la cunoștință de către antrenorul echipei. Sportivii vor semna individual de luare la cunoștință.

Art.6 Obligațiile părinților:

 1. să respecte Statutul și Regulamentul de Ordine Interioară ale Clubului Sportiv Tonic București;
 2. să contribuie la crearea unei atmosfere destinse, imperios necesară pregătirii şi evoluţiei copilului, evitând stările de tensiune şi punând sportivul sub presiune psihică;
 3. să respecte şi să adopte deciziile antrenorului, fără comentarii (iar dacă există nemulţumiri, să discute în particular cu antrenorul, fără a crea o atmosferă tensionată);
 4. să cultive spiritul de fair-play, atât victoria cât şi înfrângerea să nu afecteze starea de spirit a copilului, atât înfrângerile cât şi victoriile reprezintă experienţe pentru dezvoltarea copilului în perspectivă;
 5. să nu compare propriul copil sau evoluţiile acestuia cu alţii sau să jignească alţi copii sau părinţi;
 6. fiecare copil evoluează diferit, în concordanţă cu mai mulţi factori (talent nativ, muncă asiduă, seriozitate, dorinţă, sprijin moral, evoluţie proprie, etc.);
 7. să nu uite că toţi copiii au tratament egal pentru toate situaţiile;
 8. să nu intervină în antrenament peste colectivul tehnic;
 9. să respecte decizia antrenorului atât în antrenamente, cât şi în competiţii.
Închide!
Capitolul III
Răspunderea disciplinară și sancțiunile

Art.7 Disciplina

 • Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit Statutului clubului, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.
 • Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat Statutul, prezentul regulament sau contractul de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.
 • Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt cuprinse in Statutul clubului.
 • Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia avertizmentului scris, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabil
 • În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabil
 • În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesar
 • Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.
 • Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:
 1. descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
 2. precizarea prevederilor, din Statutul clubului, Regulamentul de Ordine Interioară și contractul de muncă, care au fost încălcate de salariat;
 • Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.
 • Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin e-mail comunicat de acesta în contractul de muncă.

Art.8 Sancțiuni

 • Conform Art.24 din Statutul clubului, sancțiunile aplicate de Consiliul Director membrilor clubului pentru nerespectarea acestuia și a prezentului regulament, a legilor și normelor sportive în vigoare pot fi, în ordinea gravității faptelor, următoarele:
 1. avertisment simplu: este notificarea scrisă sau verbală prin care se atrage atenţia celor vinovaţi asupra abaterii săvârşite prin care sunt atenţionaţi ca în viitor să nu mai comită astfel de abateri;
 2. amenda: este sancțiunea disciplinară prin care un membru al clubului este notificat în scris de nerespectarea Statutului sau a Regulamentului de Ordine Interioară și are obligația să achite suma stabilită de Consiliul Director al clubului în contul clubului;
 3. suspendarea pe o durată determinată: este sancţiunea disciplinară care are drept consecinţă neincluderea jucătorilor ce au săvârşit abateri în lotul ce trebuia să ia parte la un joc sau mai multe jocuri, aşa cum este stabilit prin sancţiunea pronunţată;
 4. excluderea din cadrul clubului:este sancţiunea disciplinară care are drept consecinţă înlăturarea din această activitate, pe timp nelimitat, a jucătorilor care s-au făcut vinovaţi de abateri foarte grave.
 • Avertismentul se aplica sportivilor pentru săvârşirea următoarelor abateri:
 1. întârzierea la pregătire sau antrenament de până la 15 minute;
 2. neîndeplinirea în mod voit a programului de pregătire şi antrenament stabilit;
 3. prezentarea la pregătire sau antrenament cu echipament neadecvat;
 4. nepredarea în timpul stabilit a echipamentului primit pentru pregătire, antrenament sau jocuri;
 5. lipsa de grijă pentru echipamentul ce l-a primit în vederea pregătirii sau a jocului;
 6. nesupunerea la controlul medical solicitat;
 7. nerespectarea programului de recuperare.
 • Amenda se aplică sportivilor dupa cum urmează:
 1. părăsirea echipei fară încuviinţarea conducerii clubului și reîntoarcerea din proprie iniţiativă;
 2. provocarea de tulburare a liniştii și scandal în timpul cantonamentului;
 3. injurii, insulte, cuvinte jignitoare la adresa conducerii clubului și a antrenorilor atât de către sportivi, cât și de către parinți;
 4. lovirea arbitrilor sau adversarilor ce a avut drept consecinţă eliminarea din joc, fără compromiterea rezultatului;
 5. declaraţii in presa, radio, televiziune, care aduc prejudicii intereselor clubului sau persoanelor din conducerea acestuia;
 6. atitudine contra spiritului de echipă care aduce prejudicii serioase echipei și clubului;
 7. distrugerea bunurilor materiale sau a instalațiilor clubului, scandal în locurile publice sau orice altă acțiune care aduce prejudiciu de orice natură clubului.
 • Suspendarea pe o durată determinată se aplică după cum urmează:
  1. parasirea echipei fara aprobarea conducerii clubului și neîntoarcerea în termen de maxim 1 saptămână;
  2. încălcarea cu persistenţă a Normelor de Disciplină şi comportament social, pentru care a fost sancţionat în mai multe rânduri;
 • Excluderea din cadrul clubului se aplică după cum urmează:
 1. pentru comiterea unor fapte foarte grave, ce contravin Legislaţiei Române în vigoare, pentru care sportivul sau părintele vinovat a fost condamnat prin privare de libertate;
 2. jucătorii dovediţi că au participat la trucarea unor rezultate ce au condus la pierderea jocului de către echipa clubului, iar sportivii sau părinţii vinovaţi au tras foloase materiale;
 3. abateri grave, acte de huliganism şi brutalitate repetate;
 4. agresarea unor persoane sau producerea de vătămare corporală;
 5. acte de brutalitate faţă de salariații clubului;

lovirea arbitrilor sau adversarilor ce a avut drept consecință eliminarea din joc, avand drept urmare compromiterea rezultatului.

Închide!
Capitolul IV
Răspunderea patrimonială

(1) Salariaţii răspund patrimonial pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.

(2) Materialele, necesare pregătirii sportive, se predau salariaților pe baza unui process verbal de predare-primire.

(3) Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauze neprevăzute care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului.

(4) În situaţia în care clubul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina şi în legătură cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de constatare şi evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părţilor, într-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării.

(5) Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reţine în rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei în cauză din partea angajatorul

(6) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăşi împreună cu celelalte reţineri pe care le-ar avea cel în cauză jumătate din salariul respectiv.

Închide!
Capitolul V
Reguli privind Respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricăror forme de încălcare a demnității

(1) În cadrul Clubul Sportiv Tonic Bucureşti relaţiile de muncă dintre angajator şi salariați, precum şi relaţiile dintre salariați funcţionează pe principiul egalităţii de tratament, cu respectarea demnităţii fiecărui salariat.

(2) Toţi salariaţii clubului beneficiază de respectarea demnităţii şi a conştiinţei lor, fără nici o discrimin

(3) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă, care sunt întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile menţionate la Art.8 alin.(5) care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii.

(4) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevazute la Art.8 alin.(5), dar care produc acelaşi efect ca şi în cazul discriminării directe.

Închide!
Capitolul VI
Protecția, igiena și securitatea în muncă

(1) Conducerea Clubului se obligă să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănatăţii salariaţilor în toate aspectele legate de muncă.

(2) Măsurile privind securitatea şi sănatatea în muncă nu creează obligaţii financiare pentru angajaţi.

(3) Fiecare salariat are obligaţia să asigure aplicarea măsurilor referitoare la securitatea şi sănătatea sa în muncă, precum şi a participanților la activitatea sportivă.

(4) Pentru desfăşurarea activităţii sportive în condiţii de securitate şi sănătate, personalul are următoarele obligaţii:

a) să îşi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţia muncii şi măsurile de aplicare a acestora;

b) să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, atât persoana proprie cât și a sportivilor;

c) să aducă la cunoştinţă conducerii clubului orice problemă care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;

d) să utilizeze corect echipamentele din dotarea sălii de sport.

(5) Pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de securitate şi sănătate, clubul are următoarele obligaţii:

a) să asigure şi să controleze cunoaşterea şi aplicarea de către toţi angajaţii a prevederilor legale în domeniul protecţiei muncii;

b) să asigure cercetarea si evidența accidentelor de muncă și a accidentelor uşoare suferite de sportivi;

c) să asigure materialele igienico-sanitare specifice activităţii desfăş

(6) Pentru a asigura securitatea la locul de muncă, salariaţii clubului au următoarele obligaţii:

a) salariaţii răspund pentru respectarea normelor de igienă şi de tehnica securităţii muncii;

b) se interzice distribuirea sau vânzarea de substanţe sau medicamente fără prescripție mediacă;

c) se interzice introducerea, distribuirea sau înlesnirea introducerii băuturilor alcoolice în locațiile în care clubul își desfășoară activitatea.

(7) În cadrul responsabilităţilor sale, Clubul Sportiv Tonic Bucureşti, în calitate de angajator are obligaţia să ia măsurile necesare pentru:

a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii angajaților și sportivilor;

b) prevenirea riscurilor profesionale;

c) informarea şi instruirea sportivilor;

d) asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în antrenamente.

(8) Implementarea măsurilor privind securitatea şi sănatatea în  antrenament se  va  face  cu  respectarea următoarelor principii generale de prevenire:

a) evitarea riscurilor;

b) evaluarea și combaterea riscurilor care pot fi evitate;

c) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin periculos;

d) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea antrenamentului, condiţiile de antrenament, relaţiile sociale şi influenţa factorilor din mediul de antrenament;

e) furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare salariaţilor și sportivilor.

(9) Fiecare salariat trebuie să işi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul activității.

Închide!
Capitolul VII
Prevedderi de etică pentru sportivii legitimați la clubul sportiv Tonic București

(1) Valorile de etică pe care sportivii trebuie să le respecte sunt:

a) Respectul demnităţii şi autorităţii;

b) Integritate morală;

c) Fair-play-ul;

d) Respectarea legislaţiei cu privire la dopi

(2) Respectul demnităţii şi autorităţii se concretizează prin respectul pe care orice sportiv trebuie să îl acorde antrenorului și autorităţii clubului, precum şi să dovedească respect şi stimă faţă de autorităţile naţionale şi internaţionale, a reprezentanţilor acestora în spiritul regulamentelor şi normelor elaborate de către acestea. Respectul drepturilor omului şi a demnităţii umane a activităţii sportiv Nicio formă de discriminare nu va fi tolerată între participanţii la activitatea sportivă în raport de rasă, sex, aparenţă etnică, opinie filozofică, politică sau religioasă ori statutul lor familial.

(3) Sportivii aflaţi în deplasări atât pe plan intern sau internaţional trebuie să aibă un comportament corect, să-şi apere corect şansele într-o competiţie, cu spirit de fair-play și să respecte Statutul și Regulamentul de Ordine Interioară ale clubului.

(4) Sportivii şi membrii delegaţiilor oficiale, trebuie să procedeze cu tact şi cu atenţie, să se abţină a face declaraţii necontrolate, să fie demni şi cu spirit de fair-play şi să nu ia decizii care pot atrage sancţiuni sau pot aduce atingere reputaţiei clubului.

(5) Sportivii trebuie să respecte legislaţia naţională şi internaţională cu privire la doping, să nu consume substanţe interzise nici în pregătirea sportivă şi nici în timpul competiţiilor la care participă.

(6) Se consideră abatere şi se sancţionează următoarele:

a) frauda sub orice formă;

b) corupţia sau favorizarea ei;

c) orice formă de agresare şi/sau violenţă fizică sau verbală, individuală sau de grup;

d) favoritismul şi discriminarea – sub orice formă, pretinderea sau obţinerea de avantaje necuvenite;

e) practicarea unor atitudini comportamentale indecente, insultătoare sau obscene, folosirea unui limbaj vulgar , insultător, folosirea unei ţinute vestimentare indecente;

f) denigrarea publică a antrenorului sau personalului care reprezintă clubul;

g) participarea la pregătire sau competiţii, îndeplinirea atribuţiilor sub influenţa băuturilor alcoolice;

h) consumul de substanţe interzise atât în perioada precompetiţională cat şi cea competiţională.

(7) Sancţiunile care se aplică în cazul încălcării valorilor de etică sportivă menţionate mai sus se sancţionează conform regulamentului de ordine interioara.

(8) Sancţiunile se aplică de către președintele clubului în baza unui raport realizat și semnat de persoana care a sesizat abaterea.

(9) Consiliul Director al clubului audiază persoana în cauză şi eventualii martori sau analizează documentele, iar în termen de 20 de zile de la întrunire întocmeşte un rap Raportul trebuie să propună la final şi sancţiunea sportivului sau angajatului pentru fapta sa.

Închide!
Capitolul VIII
Promovarea și obligațiile sportivilor grupelor de performanță

Art.9 Promovarea

(1) Inițierea copiilor într-o ramură de sport se realizează cu ajutorul salariațiilor, antrenori sau profesori de educație fizică, aceștia fiind selecționați, cu acordul lor și al părinților, la grupa de performanță specifică vârstei.

(2) După selecție, taxa lunară, stabilită prin Acordul de legitimare, se va reduce cu 50% din valoarea acesteia.

(3) Sportivii vor beneficia de echipament de antrenament constând din 5 (cinci) tricouri, 3 (trei) pantaloni scurți de antrenament, 1 (unu) trening de prezentare și 1 (unu) rucsac.

Art.10 Obligațiile

(1) Sportivii componenţi ai loturilor ce participă în Campionatul Național organizat de Federația de specialitate sunt obligaţi să-şi pună în valoare întreaga lor putere fizică şi psihică, întreaga lor capacitate sportivă şi intelectuală în interesul echipei reprezentative a Clubului Sportiv Tonic București.

(2) Sportivii au obligaţia sa participe la pregătire si antrenamente, la jocuri sau alte acţiuni iniţiate de club.

(3) Sportivii sunt obligaţi să participe activ în vederea realizării în cele mai bune condiţii a activităţii de publicitate întreprinse de Club.

(4) Nerespectarea acestora duce la retrogradarea sportivului din lotul reprezentativ și revenirea la taxa lunară de 100%.

Închide!
Capitolul IX
Dispoziții finale

(1) Sportivii şi antrenorii pot acorda interviuri dupa terminarea competiţiei sau jocului. Interviurile se acorda în spaţiul special amenajat pentru aceasta la sala de joc.

(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor cluburi din strainatate, acestora le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţional

(3) În deplasările externe, aceştia sunt obligaţi să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor ţării gazdă.

(4) Personalul Clubului Sportiv Tonic care vine în contact de serviciu cu sportivii sau părinţii poate depune sesizare la preşedintele clubului, împotriva comportării lipsite de etică a acestora.

(5) Prezentul regulament se completează cu Regulamentele interne specifice fiecărei Federații Sportive de specialitate.

(6) Aducerea la cunoştinţă salariaţilor, sportivilor și părinților sportivilor minori a prezentului Regulament de Ordine Interioară se face prin e-mail la adresa specificată în contractul semnat între club și angajat sau acordul de legitimare semnat între sportiv și club, sub semnătură de luare la cunoștință.

Închide!