Sari la conținut
0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
Certificat de înregistrare fiscală

Închide!
Certificat de identitate sportivă

Închide!
Autorizație de funcționare

Închide!
Aviz de constituire

Închide!
Certificat personalitate juridică

Închide!
Capitolul II
Scopul și obiectivele

Art.3: Scopul:

Scopul asociației îl constituie desfăşurarea de activităţi sportive în ramurile de sport precizate la art.5, respectiv  selecţionarea, iniţierea  şi pregătirea sportivilor, participarea la competiţii sportive interne şi internaţionale, precum şi alte activităţi conexe acestora.

(1) Promovarea sportului de performanță;

(2) Sportul pentru toți.

Art.4: Obiectivele asociației, având în vedere realizarea scopului, sunt următoarele:

 1. promovarea mai multor discipline sportive, practicarea acestora de către persoane care au încheiat un acord de legitimare cu asociația și participarea la competiții sportive;
 2. atragerea cât mai multor persoane în vederea practicării sportului;
 3. dezvoltarea și promovarea practicării ramurilor de sport înscrise în prezentul statut, sub toate formele sale fără niciun fel de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de naționalitate, sex sau vârstă;
 4. formarea, perfecționarea continuă și ridicarea nivelului de calificare și/sau clasificare a sportivilor;
 5. constituirea unor echipe valoroase, înscrierea şi participarea cu acestea în calendarul judeţean, naţional şi internaţional al federațiilor de specialitate;
 6. elaborarea şi aplicarea de programe proprii, urmărind învățarea, consolidarea și perfecționarea sportivilor în ramurile sportive prevăzute în prezentul statut;
 7. elaborarea, producerea şi difuzarea de materiale documentare, pliante, broşuri, producţii audio-video, publicarea acestora prin intermediul mass-media, arătând astfel cât mai clar obiectul de activitate al asociației;
 8. organizarea de acţiuni în scopul schimbului reciproc de experienţa;
 9. să stabilească şi să dezvolte legături cu alte organizaţii şi organisme interne şi internaţionale care sunt interesate de organizarea activităţilor sportive;
 10. să promoveze produsele şi serviciile pentru organizarea activităţilor sportive;
 11. îmbunătăţirea sub toate formele a bazei materiale necesare desfăşurării activităţilor la nivel optim şi în condiţii de maximă securitate;
 12. promovarea spiritul de fair-play, prevenind actele de violenţă pe teren în rândul sportivilor şi al publicului spectator;
 13. promovarea luptei împotriva dopajului, informarea corectă despre efectele nocive asupra organismului în cazul anabolizantelor, a drogurilor, a susţinătoarelor de efort interzise etc, precum şi sancţiunile ce se aplică celor care încalcă legislaţia în domeniu;
 14. alte mijloace de acţiune în legătură cu scopul asociației;
 15. selecția, pregătirea, performanța și participarea la competiții în vederea obținerii de rezultate deosebite pe plan intern și internațional;
 16. organizarea de evenimente sportive publice de interes local, național și internațional;
 17. promovarea sportului în rândul tinerilor, a programului sportiv de utilitate publică „Sportul pentru toți”;
 18. selecția și promovarea tinerilor cu calități deosebite către performanță;
 19. organizarea de acțiuni/activități sportive de masă, ca o alternativă a petrecerii timpului liber și a educației pentru mișcare a întregii colectivități;
 20. extinderea binefacerilor sportului în rândul maselor largi ale populației.

Art.5: Obiectul de activitate, cu nominalizarea expresă a secțiilor pe ramură de sport:

 1. Volei;
 2. Atletism;
 3. Baschet;
 4. Handbal;
 5. Tenis;
 6. Dans sportiv;
 7. Fotbal;
 8. Fotbal în sală;
 9. Sportul pentru toți.
Închide!
Capitolul III
Membrii asociației

Art.6: Asociația este formată din totalitatea membrilor asociați, membrilor susținători, membrilor simpatizanți și sportivii legitimați.

Art.7: Membrii asociați sunt persoanele înscrise în statutul asociației.

(1) Membrii simpatizanți sunt persoane fizice care își aduc contribuția la organizarea, sprijinirea financiară sau dezvoltarea clubului. Membrii simpatizanți nu participă și nu au drept de vot în adunarea generală. Aceștia vor plăti o cotizație lunară stabilită de consiliul director al clubului;

(2) Sportivii legitimați sunt persoane fizice care vor reprezenta clubul în competițiile sportive locale, naționale și internaționale. Sportivii legitimați nu participă și nu au drept de vot în adunarea generală.

Art.8: Membrii susținători sunt persoane fizice propuse de către consiliul director și aprobate de adunarea generală.

 1. Poate deveni membru susținător al asociației orice persoană de naționalitate română, dacă respectă statutul asociației și acționează permanent și eficient pentru realizarea scopului și obiectivelor acesteia, pe baza unei cereri scrise, aprobată de adunarea generală.
 2. Membii susținători vor plăti o taxă de înscriere și o cotizație anuală stabilită de adunarea generală;
 3. Aceștia au drept de vot în cadrul adunării generale.

Art.9: Calitatea de membru susținător al asociației încetează în următoarele situații:

 1. pe baza unei cereri scrise de retragere;
 2. prin excludere, în urma hotărârii adunării generale pentru încălcarea dispozițiilor statutare, neonorarea angajamentelor liber consimțite, lipsa de interes față de scopul și obiectivele asociației;
 3. pentru neplata taxei sau cotizației anuale stabilite de adunarea generală;
 4. prin deces.

Art.10: Membrii asociației au următoarele drepturi:

 1. să aleagă și să fie aleși de adunarea generală în consiliul director;
 2. să facă propuneri cu privire la activitatea asociației, care vor fi supuse la vot în adunarea generală;
 3. să participe la evenimentele sportive organizate de asociație;
 4. să participe la ședințele adunării generale;
 5. membrii au dreptul să-și înscrie candidatura, să candideze și să fie aleși, în structura consiliului director, în cadrul adunării generale;
 6. să fie informați în legătură cu toate aspectele ce privesc activitatea asociației;
 7. să prezinte propuneri consiliului director.

Art.11: Membrii asociației au următoarele obligații:

 1. să respecte statului și regulamentul de ordine interioară ale asociației;
 2. să nu prejudicieze material și moral asociația prin comportamentul lor, atât în competițiile sportive, cât și în afara lor;
 3. să respecte normele generale privind organizarea activităților sportive în România;
 4. să trateze cu respect orice alt membru al asociației. Eventualele divergențe dintre aceștia urmând a se soluționa în cadrul consiliului director;
 5. să exercite competențele care le sunt conferite de consiliul director;
 6. să prezinte consiliului director propuneri privind îmbunătățirea activității asociației;
 7. să contribuie activ la dezvoltarea asociației și la creșterea veniturilor acesteia;
 8. să achite taxa de înscriere în asociație și cotizația anuală, stabilite de adunarea generală.

Art.12: Încălcarea din culpă a prevederilor statutului sau săvârșirea de fapte incompatibile cu obiectivele asociației ori de natură să atragă prejudicii morale sau materiale acesteia, atrag excluderea din cadrul asociației sau retragerea calității de membru susținător, conform procedurilor statutare.

Închide!
Capitolul IV
Categoriile și resurse patrimoniale

Art.13: Mijloacele materiale și financiare ale asociației:

 1. mijloace financiare depuse în contul bancar al asociației;
 2. poate deține în proprietate sau folosință, mijloace materiale necesare activității sale, ca: imobile, săli de sport, baze și terenuri sportive, diferite construcții și spații pentru sport, instalații și dotări specifice, spații de cazare și masă pentru sportivi, mijloace de transport, echipament sportiv, materiale tehnice pentru organizarea concursurilor, etc.

Art.14: Dobândirea, administrarea și folosirea mijloacelor materiale și financiare se face conform hotărârii consiliului director cu respectarea legislației române în vigoare. Întreaga activitate financiară a clubului se desfășoară pe bază de buget propriu de venituri și cheltuieli, în calitate de persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial.

Art.15: Veniturile asociației provin din:

 1. taxele sau cotizațiile membrilor susținători;
 2. dobânzile și dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;
 3. dividentele societăților comerciale înființate de asociație;
 4. venituri realizate din activități economice directe;
 5. donații, sponsorizări sau legate;
 6. resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
 7. taxele de înregistrare stabilite, potrivit regulamentului de ordine interioară;
 8. venituri obținute din contracte de asociere;
 9. venituri obținute din transferul sportivilor către alte structuri sportive;
 10. contracte încheiate cu autoritățile administrației publice centrale și locale pentru realizarea programelor sportive;
 11. venituri obținute din activități proprii (evenimente și spectacole sportive);
 12. veniturile obţinute din reclamă şi publicitate;
 13. veniturile obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive;
 14. indemnizaţiile obţinute din participarea la competiţiile şi demonstraţiile sportive;
 15. alte venituri prevăzute de lege.
Închide!
Capitolul V
Organizarea și funcționarea asociației

Art.16: Organele de conducere, administrare și control ale asociației sunt:

 1. Adunarea generală;
 2. Consiliul director;
 3. Organul de control.

Art.17: Adunarea generală

  1. Este organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor asociați și membrilor susținători.
  2. Hotărârile adunării generale se iau cu majoritate simplă din totalitatea voturilor.
  3. Adunarea generală se întruneşte anual în şedinţe ordinare, la 4 ani în ședințe ordinare de alegeri sau în şedinţe extraordinare convocate de către preşedintele asociației sau după 10 zile de la depunerea solicitării scrise de către oricare dintre membrii asociației şi susţinute prin semnătură sau confirmare electronică de către cel puţin 2/3 dintre membrii asociației.
  4. Are drept de control asupra consiliului director și a cenzorului.
  5. Adunarea generală se consideră legal constituită în prezenţa a 2/3 din totalitatea membrilor asociați și membrilor susținători.
   În cazul în care, în cadrul adunării generala nu se realizează cvorumul de 2/3 din membri asociați și susținători, adunarea generală va avea loc la o dată ulterioară pentru când membrii vor fi reconvocați printr-o modalitate scrisă.
  6. Ședinţele adunării generale sunt conduse de preşedinte.
  7. Adunarea generală poate avea loc și prin mijloace electronice de comunicare la distanță, iar hotărârile adunării generale pot fi semnate de membrii inclusiv cu semnătură electronică extinsă.
  8. Competența adunării generale cuprinde:
 1. stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației;
 2. aprobă ordinea de zi a fiecărei şedinţe, stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociației;
 3. modificarea statutului;
 4. alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;
 5. alegerea și revocarea cenzorul;
 6. dizolvarea și lichidarea asociației;
 7. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;
 8. dezbate şi aprobă programele, planurile şi rapoartele de activitate, calendarul manifestărilor, programul de dezvoltare anual, bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil, hotărăşte în orice alte probleme importante privind activitatea, existenţa şi soarta asociației;
 9. analizează şi aprobă raportul consiliului director prezentat de preşedinte şi raportul cenzorului;
 10. aprobă documentele funcţionale ale clubului: organigrama, numărul de personal (inclusiv cel salariat), regulamentul de ordine interioară;
 11. aprobă desemnarea noilor membri ai consiliului director;
 12. asocialtul  care, într-o anumită problema supusă hotărârii adunării generale, este interesat personal sau prin soțul sau, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare și nici la vot;
 13. asociatul care încalcă dispozițiile (m)este răspunzător de daunele cauzate asociației dacă fără votul sau nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.

Art.18: Consiliul director este organul de administrare.

  1. Este compus din membrii asociați și anume: președinte, vicepreședinte și secretar.
  2. Consiliul director ia hotărâri în limitele legii și statutului, care devin obligatorii pentru toți membrii săi. Consiliului director hotărăște prin vot și este statutar dacă participă minimum 2/3 din membrii, iar deciziile se iau cu majoritatea simplă (jumătate plus unu).
  3. Consiliul director se întrunește cel puțin o dată la trei luni.
  4. Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale.
  5. Atribuțiile consiliului director sunt următoarele:
 1. prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor asociației;
 2. analizează activitatea asociației;
 3. executarea bugetului de venituri și cheltuieli;
 4. conduce și decide cu privire la activitatea asociației, pe baza unui program prestabilit;
 5. întocmește un raport privind activitatea asociației și un proiect de programe pentru dezvoltarea acesteia;
 6. desemnează delegații asociației la adunările generale ale Federațiilor Române la care s-a afiliat;
 7. încheie contracte civile sau comerciale, menite a obțină veniturile necesare realizării scopului asociației;
 8. încheie acte juridice în numele și pe seama asociației;
 9. aprobă transferul sportivilor de la și către alte structuri sportive;
 10. asigură și urmărește plata cotizațiilor anuale către organismele la care este afiliată asociația;
 11. aprobă organigrama și politica de personal ale asociației;
 12. stabilește cuantumul taxelor, contribuțiilor și penalităților din activitatea asociației;
 13. elaborează și aprobă regulamentul de ordine interioară;
 14. hotărăște afilierea la Federațiile Sportive de specialitate;
 15. hotărăște schimbarea sediului clubului;
 16. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

Art.19: Președintele consiliului director

  1. Este ales de adunarea generală a asociației prin vot.
  2. Angajarea asociației față de alte persoane fizice sau juridice se poate face numai prin semnătura președintelui clubului.
  3. Atribuțiile președintelui consiliului director sunt următoarele:
 1. organizează și conduce activitatea asociației, în scopul aplicării hotărârilor consiliului director și ale adunării generale;
 2. asigură aplicarea și respectarea, în întreaga activitate a asociației, a legislației în vigoare, precum și a normelor specifice emise de federațiile sportive la care asociația este afiliată;
 3. convoacă consiliul director și adunarea generală, și pregătește ordinea de zi a ședințelor acestora;
 4. prezintă consiliului director și adunării generale propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a activității asociației, bugetul anual de venituri și cheltuieli, situația periodică a bazei materiale, programul competițional;
 5. semnează actele și documentele elaborate de consiliul director;
 6. reprezintă asociația în raporturile cu autoritățile administrației publice locale și centrale, instituțiile, persoanele fizice și juridice române.

Art.20: Vicepreședintele consiliului director

  1. Este ales de adunarea generală a asociației prin vot.
  2. Vicepreședintele prezintă consiliului director propuneri privind strategia de dezvoltare a asociației, bugetul anual de venituri și cheltuieli, programul competițional.
  3. Vicepreședintele preia toate atribuțiile președintelui în lipsa acestuia.

Art.21: Secretarul consiliului director

  1. Este ales de adunarea generală a asociației prin vot.
  2. Atribuțiile secretarului consiliului director sunt următoarele:
 1. stabilește împreună cu președintele, data și ordinea de zi a ședințelor consiliului director și adunării generale, pregătește materialele și lucrările care se prezintă și întocmește procesul verbal al ședințelor;
 2. întocmește, împreună cu președintele și vicepreședintele, documentele și actele ce urmează a fi prezentate autorităților administrative publice locale și centrale, federațiilor sportive și altor instituții, persoane fizice sau juridice;
 3. pune la dispoziția cenzorului toate actele necesare pentru buna desfășurare a activității asociației;
 4. întocmește acordurile de legitimare a sportivilor;
 5. participă la principalele competiții organizate de club, urmărind și organizând activitatea de secretariat a acestora.

Art.22: Cenzorul este organul de control.
1. Atribuțiile cenzorului:

 1. verifică, cel puțin o dată pe an, modul în care este administrat patrimoniul asociației;
 2. întocmește rapoarte și le prezintă adunării generale;
 3. poate participa la ședințele consiliului director, fără drept de vot;
 4. întocmește bilanțul contabil anual;

2. Cenzorul poate fi revocat oricând de consiliul director, iar la expirarea termenului unui mandat acesta poate fi prelungit.

Închide!
Capitolul VI
Recompense și sancțiuni

Art.23: Consiliul director poate recompensa personalul salariat sau sportivii asociației, pentru rezultate deosebite obținute în competiții, cât și pentru recunoașterea contribuției la dezvoltarea activității asociației, după cum urmează:

 1. Titlul de membru de onoare;
 2. Prime în bani, distincții, trofee și premii.

Art.24: Sancțiunile aplicate de consiliul director membrilor clubului pentru nerespectarea statutului asociației, a legilor și normelor sportive în vigoare pot fi, în ordinea gravității faptelor, următoarele:

 1. avertisment simplu;
 2. amendă;
 3. suspendarea pe o durată determinată;
 4. excluderea din cadrul clubului.
 1. Membrul asociației, căruia i s-a aplicat sancțiunea, pierde dreptul de vot pe perioada suspendării.
 2. Cuantumul amenzilor se stabilește de consiliul director pentru fiecare sancțiune în parte și se stipulează în regulamentul de ordine interioară.
Închide!
Capitolul VII
Dizolvarea clubului și lichidarea

Art.25: Asociația se dizolvă:

(1) De drept:

 1. imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită;
 2. imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu statutul asociației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau consiliul director trebuia să se constituie;
 3. reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

(2) Prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz;
(3) Prin hotărârea adunării generale.

Art.26: Lichidarea

 1. Bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.
 2. Bunurile vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o hotărâre a adunării generale.
 3. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare.
 4. În cazul dizolvării prin hotărârea adunării generale, lichidatorii vor fi numiți de către adunarea generală, sub sancțiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.
 5. Mandatul consiliului director încetează o dată cu numirea lichidatorilor.
 6. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate în condițiile legii.

 

Capitolul VIII: DISPOZIȚII FINALE

Art.27: Prezentul statut se poate modifica sau completa, la propunerea consiliului director și aprobat în cadrul adunării generale.

Art.28: Orice situație neprevăzută expres în acest statut se va rezolva conform legii.

Închide!